top of page

Brief algemene vergadering maart 2022

Steenwijkerwold, 17 maart 2022


Betreft: Algemene Vergadering 2022


Geachte stemgerechtigde,
Zoals gebruikelijk vindt ieder jaar in de maand maart de Algemene Vergadering van stemgerechtigden van Het Heideveld plaats. Met deze berichtgeving willen wij u op de hoogte brengen dat de Algemene Vergadering dit jaar in de maand april plaatsvindt. De reden voor deze verschuiving wordt hieronder verder toegelicht.


Zoals bij een ieder van u bekend is, heeft er zich binnen het bestuur het afgelopen jaar het nodige plaatsgevonden. Wij zullen hierover verder niet meer uitweiden. Eén wijziging die ook heeft plaats gevonden is de invulling van de functie van secretaris/thesaurier. Met het ontslag van de vorige secretaris/thesaurier is de overdracht van de administratie en alle daarmee samenhangende stukken zeer moeizaam verlopen. Daarbij blijkt dat de administratie verre van compleet is overgedragen aan het bestuur.


Voorgaande heeft tot gevolg dat het bestuur genoodzaakt is van de jaargangen 2019, 2020 en 2021 de administratie door onze accountant opnieuw te laten verwerken en van deze jaren een correcte boekhouding/jaarrekening op te laten stellen. De accountant geeft aan hiervoor tot ca. eind maart nodig te hebben om dit deugdelijk te verwerken.

 

Daar de financiële verantwoording een vast agendapunt is op de Algemene Vergadering heeft het bestuur het noodzakelijk besluit moeten nemen de vergadering met ca. een maand door te schuiven. Naar verwachting zal de Algemene Vergadering in de 2e helft van april plaatsvinden. U ontvangt hiervoor van ons tijdig een uitnodiging welke ook op de gebruikelijke wijze in de Steenwijker Courant zal worden geplaatst.

 

Verder wil het bestuur u graag op de hoogte brengen van het volgende. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 2 maart jl. is Alle Ytsma benoemd tot voorzitter. De functie van secretaris /thesaurier wordt uitgevoerd door Lies Split. Lies is een ervaren juridisch secretaresse /directiesecretaresse en is door het bestuur in eerste instantie voor een periode van één jaar op ZZP-basis aangenomen. In de eerstkomende Algemene Vergadering zal Lies Split zichzelf aan u voorstellen. Met de aanstelling van Lies komt een einde aan de taak van Bernard ter Schure als tijdelijk waarnemend secretaris/thesaurier.


Voor de duidelijkheid geven wij u hieronder een overzicht van de verdeling van de taken binnen het Dagelijks Bestuur zoals die vanaf heden van toepassing is:


Alle Ytsma Voorzitter
Renier Lugtenberg Vicevoorzitter
Bernard ter Schure Lid dagelijks bestuur *
Meine Boltjes Lid dagelijks bestuur
Vacant Lid dagelijks bestuur
Lies Split Secretaris/thesaurier**


*vervangend secretaris/thesaurier
** geen bestuurslid


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag in april op de Algemene Vergadering van Het Heideveld.


Met vriendelijke groet,
Alle Ytsma
Namens het dagelijks bestuur Het Heideveld

Algemene Ledenvergadering 17 februari 2022

uitnodiging_ledenvergadering_hetheideveld_2022.jpg
bottom of page